1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

Уставът на БАРЗИКТ можете да изтеглите в PDF формат от тук.

 

I. Общи положения

Учредяване

Чл. 1. (1) Българска асоциация за развитие на знанията за информационните и комуникационни технологии, наричана по нататък в този Устав БАРЗИКТ, е учредена на Учредително събрание, състояло се на 11.06.2014 г. в гр. София.
(2) Този Устав е неразделна част от протокола на Учредителното събрание.

Статут

Чл. 2. (1) БАРЗИКТ е сдружение с нестопанска цел в частна полза по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
(2) БАРЗИКТ е юридическо лице, отделно от нейните членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на БАРЗИКТ не отговарят за нейните задължения.
(4) Сдружението не е ограничено със срок или друго условие за прекратяване.

Наименование

Чл. 3. (1) Името на сдружението е “Българска асоциация за развитие на знанията за информационните и комуникационни технологии”.
(2) Съкращението на името на български език е БАРЗИКТ.
(3) Името на сдружението може да се превежда и изписва и на чужди езици, по следния начин: “Bulgarian Association for Development of Knowledge in Information and Communication Technologies”.
(4) Съкращение на името на сдружението, изписано на чужд език е BADKICT.
(5) Името и емблемата (лого) на сдружението се поставят на всички негови документи, като допълнително може да бъде добавен адрес за контакти.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на БАРЗИКТ е гр. София, П.К. 1000, ул. Граф Игнатиев, №7, вх. А, ет. 4.
(2) Адресът на управление на БАРЗИКТ е гр. София, П.К. 1000, ул. Граф Игнатиев, №7, вх. А, ет. 4

Цели на БАРЗИКТ

Чл. 5 (1) БАРЗИКТ има за цел:
1. Да стимулира и подпомага специализираното обучение по информационни и комуникационни технологии в България;
2. Да повишава техническите познания на своите членове и други лица в областта на информационните и комуникационни технологии;
3. Да подпомага методично научно-развойната и приложна дейност на  заинтересовани лица, свързани с  информационните и комуникационни технологии;
4. Да спомага за по-широкото използване на най-актуалните информационни и комуникационни технологии в България.
(2) БАРЗИКТ не преследва самостоятелни икономически цели като финансовите му средства могат да се използват само за постигане на целите, посочени в чл. 5, ал. 1, съгласно описаните дейности в чл. 6.
Чл. 6. БАРЗИКТ може да развива всякаква разрешена от закона дейност, като средствата за постигане на целите на сдружението са:
1. Насърчаване и подпомагане на професионалното обучение и дейност на своите членове и други лица;
2. Насърчаване и подпомагане на изследователската работа и информационния обмен в областта на  обучението, свързано с информационните и комуникационни технологии;
3. Организиране, подпомагане или провеждане на постоянно или временно специализирано обучение по информационни и комуникационни технологии за своите членове и за други заинтересовани лица;
4. Разработване на общодостъпни специализирани учебни пособия и помагала, свързани с актуалните информационни и комуникационни технологии;
5. Организиране на образователни мероприятия и публикуване на информационни бюлетини за своите членове и поддържане  на активен обмен на информация между тях;
6. Разработване на уеб портал, съдържащ  учебни и справочни материали, допълнителна информация и препратки;
7. Предоставяне на възможност за реклама на уеб портала на БАРЗИКТ;
8. Организиране на конференции и семинари;
9. Оказване на съдействие на юридически лица при търсене на квалифициран персонал в областта на информационните и комуникационни технологии.

Определяне на дейността на БАРЗИКТ

Чл. 7. (1) БАРЗИКТ осъществява дейността си в частна полза, като разходва имуществото си за постигане на своите цели, за създаване на ползотворно сътрудничество с държавния и частния сектор и за утвърждаване на доброто име на БАРЗИКТ и на своите членове.
(2) Собствеността и приходите на БАРЗИКТ се използват само и единствено за постигане на целите, описани в чл. 5, ал. 1.
(3) Приходите на БАРЗИКТ не могат да бъдат изплащани пряко или непряко, като дивидент или печалба на членовете.\

Предмет на дейност на БАРЗИКТ

Чл. 8. (1) Предмет на основната дейност на сдружението е използването на посочените в чл. 6 средства за постигане на поставените в чл. 5, ал. 1 цели.
(2) БАРЗИКТ може да членува в български, чуждестранни и международни сдружения и други организации, чиято дейност е в съответствие с поставените цели и е допустима по българското и съответното чуждестранно законодателство.
(3) За осъществяване на своите цели БАРЗИКТ може да създава или да участва в създаването на самостоятелни и съвместни специализирани звена, представителства, изследователски центрове, сдружения с нестопанска цел, търговски дружества и други по реда, определен в закона.
(4) Придобитата печалба от дейността на БАРЗИКТ може да бъде използвана само за целите на сдружението, посочени в Устава и не може да бъде разпределяна. 

II. Членство

Членове


Чл. 9 (1) Членството в БАРЗИКТ е доброволно.
(2) Членове на БАРЗИКТ могат да бъдат всички юридически лица с предмет на дейност в сферата на информационните и комуникационни технологии, които приемат целите на сдружението и желаят да подкрепят неговата дейност.
(3) Членове на БАРЗИКТ могат да бъдат всички дееспособни физически лица, професионално ангажирани в сферата на информационните и комуникационни технологии, които приемат целите на сдружението и желаят да подкрепят неговата дейност.
(4) Членовете на БАРЗИКТ се разделят на основни и почетни.
(5) Всички членове на БАРЗИКТ имат равни права, освен в случаите на чл. 11, ал.3 и чл. 11, ал. 4.

Основни членове

Чл. 10. (1) Основен член на БАРЗИКТ може да бъде всяко лице, отговарящо на критериите от чл. 9, ал. 2 и чл. 9, ал. 3.
(2) Основните членове са длъжни да заплащат годишен членски внос.
(3) Основните членове имат право на един глас на Общото събрание на БАРЗИКТ.

Почетни членове

Чл. 11. (1) За почетни членове на БАРЗИКТ могат да бъдат избрани дееспособни физически и юридически лица, имащи съществен принос в развитието на информационните и комуникационни технологии.
(2) Почетните членове имат право да присъстват на Общото събрание на БАРЗИКТ, да правят изказвания, предложения и да поставят въпроси.
(3) Почетните членове нямат право на глас на Общото събрание на БАРЗИКТ.
(4) Почетните членове не заплащат членски внос.

Приемане на членове

Чл. 12. (1) Нови членове на сдружението се приемат от Управителния съвет на БАРЗИКТ.
(2) На кандидата за член трябва да бъдат предоставени копие от Устава и другите устройствени документи на БАРЗИКТ.
(3) Кандидатът за член трябва да подаде писмена молба по образец до Управителния съвет, която да включва заявление, че кандидатът е запознат и напълно приема устава и другите устройствени документи на БАРЗИКТ и потвърждава своето желание да бъде приет за член от съответната категория.
(4) Кандидатите – юридически лица, представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство.
(5) Управителният съвет разглежда молбата на кандидата за член на БАРЗИКТ и до 2 (две) заседания след датата на нейното постъпване се произнася по нея. При необходимост от допълнителна информация за кандидата решението може да бъде отложено и след посочения срок. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.
(6) Решението на Управителния съвет за приемане или отхвърляне на кандидат за член не може да бъде обжалвано.
(7) Почетните членове се приемат от Управителния съвет след подадена покана към тях и потвърждение от страна на кандидата, като в този случай не се подава молба за членство.

Права на членовете

Чл. 13. Основните членове имат право:
1. Да гласуват на Общото събрание на БАРЗИКТ;
2. Да избират и да бъдат избирани в изпълнителните органи на БАРЗИКТ;
3. Да бъдат своевременно информирани за дейността на БАРЗИКТ;
4. Да се възползват от собствеността и дейностите на БАРЗИКТ;
5. Да бъдат подкрепяни от БАРЗИКТ в техните начинания;
6. Да потърсят помощ от страна на БАРЗИКТ с цел защита на техните интереси, ако това не противоречи на законите в Република България;
7. Да участват в дейностите на БАРЗИКТ;
8. Да напускат по свое желание БАРЗИКТ;
9. Да правят предложения относно дейността на БАРЗИКТ, както и за нейните услуги;
10. Други права съгласно този Устав и решенията на Общото събрание на БАРЗИКТ;
11. Да иска свикване на извънредно заседание на общото заседание на БАРЗИКТ;
12. Да предлага нови членове на БАРЗИКТ.

Задължения на членовете

Чл. 14. Членовете на БАРЗИКТ са длъжни:
1. Да се придържат към Устава на БАРЗИКТ и да спазват решенията на Общото събрание;
2. Да пазят доброто име на БАРЗИКТ;
3. Да подпомага целите и дейностите на БАРЗИКТ;
4. Да спомагат за популяризиране на БАРЗИКТ;
5. Да пазят доброто си име в бизнеса и да спазват общоприетите правила за коректна стопанска дейност;
6. Да заплащат годишен членски внос в размер определен от Общото събрание на БАРЗИКТ;
7. Да заплащат допълнителни вноски, гласувани от Общото събрание на БАРЗИКТ, или които са приели доброволно;
8. Да съдействат за постигането на целите на БАРЗИКТ.
Чл. 15. Членствените права и задължения с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно прекратяване.

Изключване на член

Чл. 16. (1) Член на БАРЗИКТ, който наруши Устава или задължително решение на Общото събрание може да бъде изключен с мнозинство от 2/3 (две трети) от членовете на Общото събрание, като при необходимост се провежда извънредно заседание на Общото събрание.
(2) Управителният съвет е задължен да изпрати най-малко 7 (седем) дневно предизвестие за всеки член, подлежащ на изключване, в което ясно да са посочени причините.
(3) Предложеният за изключване член може да се яви на заседанието на Общото събрание и да направи устно изказване или да подаде писмено възражение.
(4) Предложеният за изключване член може да присъства на Общото събрание, на което се гласува неговият статут.
(5) Гласуването за изключване на член на БАРЗИКТ е тайно.
(6) Изключеното лице трябва да заплати в пълен размер всички вноски и други плащания, предвидени в този Устав до края а календарната година, в която е изключено.
(7) Изключеното лице няма право да иска възстановяване на направените от него плащания, предвидени в този Устав, включително встъпителни и други вноски;
(8) Когато уставът предвижда изключването да става по решение на управителния съвет или на друг орган на сдружението, това решение може да се обжалва пред общото събрание.
(9) При маловажни случай на нарушения на Устава на БАРЗИКТ, Управителния съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на  неговите последици, при неспазването на който Управителния съвет прави предложение за изключване.

Основания за изключване

Чл. 17. (1) Член на БАРЗИКТ може да бъде предложен за изключване за груби или системни нарушения на Устава, както и за други прояви, несъвместими с или увреждащи доброто име на БАРЗИКТ.
(2) Ако след покана на Управителния съвет лицето не е платило дължимите вноски в продължение на 3 (три) месеца.
(3) Ако след покана на Управителния съвет в рамките на 3 (три) месеца лицето не е платило сума, която е била определена от Общото събрание или с която доброволно се е ангажирало.
(4) Ако лицето умишлено разпространява невярна информация за БАРЗИКТ.
(5) Ако лицето разпространява поверителна за БАРЗИКТ информация, която му е била предоставена.
(6) Ако действа в разрез с Устава и целите на БАРЗИКТ.
(7) Други условия за изключване на член на БАРЗИКТ са:
• Извършване на други действия, които правят по-нататъшното членство в БАРЗИКТ несъвместимо;
• Системно нарушаване на работата на Общото събрание и на Управителния съвет и/или възпрепятстване на провеждането на заседания на Общото събрание и на Управителния съвет с действия и бездействия;
• Накърняване доброто име на сдружението;
• Поведение, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.

Участие на членовете

Чл. 18. (1) Член на БАРЗИКТ, който е физическо лице участва лично.
(2) Член на БАРЗИКТ, който е юридическо лице се представлява от свой законен представител, съгласно устройствените му правила и приложимите закони. Компетентен орган на юридическото лице може да определи един или няколко свой постоянни или временни представители в БАРЗИКТ.
(3) При промяна на представителите на юридическо лице следва до БАРЗИКТ да бъде изпратено уведомително писмо.
(4) БАРЗИКТ поддържа списък на представителите на членовете, в който са посочени представителите с право на глас.
(5) Общото събрание приема изискванията за съдържанието и формата на известията, с които се определя или оттегля представител с право на глас.
(6) Известията по чл. 18, ал. 3 се депозират в БАРЗИКТ не по-късно от 48 (четиридесет и осем) часа преди началото на събранието, в противен случай представителите нямат право да гласуват.
(7) При промяна на упълномощено лице се представя ново пълномощно.

Регистриране и отписване на членове

Чл. 19. (1) БАРЗИКТ води регистър на членовете си, който се предоставя на заинтересованите лица.
(2) Регистърът на членовете на БАРЗИКТ е общодостъпен.
(3) Заинтересованите лица могат да получат справка или удостоверения въз основа на регистъра на членовете по ред одобрен от Общото събрание.
(4) БАРЗИКТ поддържа регистър на упълномощените представители на членовете си.
(5) Членовете на БАРЗИКТ са длъжни да предоставят необходимата информация за попълване на регистъра на членовете, както и да актуализират информацията относно техния статут, име, адрес, седалище, предмет на дейност, както и други данни изисквани от Управителния съвет.
(6) Членовете могат да напуснат доброволно БАРЗИКТ след предоставяне на писмено заявление за оттегляне от членство. Прекратяване на членството настъпва от датата на Общото събрание, на която е прието и разгледано заявлението за отписване.
(7) Членството в БАРЗИКТ на физическо лице се прекратява със смъртта му или с поставянето му под пълно запрещение.
(8) Членството в БАРЗИКТ на юридическо лице се прекратява при прекратяване на юридическото лице.
(9) При доброволно отписване на член на БАРЗИКТ на него не се възстановяват членски внос и други заплатени вноски за годината, към която настъпва прекратяването на членството.
(10) Напуснал член не може да предявява претенции за дял от имуществото на БАРЗИКТ.
(11) Напускането на член на БАРЗИКТ се съобщава пред следващото Общо събрание.

III. Управление

Органи на БАРЗИКТ

Чл. 20. Органи на БАРЗИКТ са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет;
3. Контролен съвет;
4. Председател на БАРЗИКТ.

Мандат

Чл. 21. (1) Мандатът на всички лица, които се избират от общото събрание на БАРЗИКТ е 5 (пет) години, като членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет могат да бъдат преизбирани неограничено.
(2) Лицата, участващи в органите на БАРЗИКТ, продължават да изпълняват своята дейност докато техните приемници бъдат избрани и техният мандат започне.

Кандидатури

Чл. 22. (1) Кандидатури за заемане на свободни длъжности могат да бъдат издигнати от основните членове на БАРЗИКТ на Общото събрание.
(2) Гласуването на кандидатурите за заемане на свободни длъжности е явно.

Избори

Чл. 23. (1) Лицата, които се избират от Общото събрание на БАРЗИКТ, се избират с мнозинство най-малко половината плюс един от гласовете на основните членове.
(2) Ако никой кандидат за съответната длъжност не получи необходимото мнозинство, се провежда балотаж между двамата кандидати с най-много гласове.
(3) За избран след проведен балотаж се счита кандидатът, получил повече гласове.

Вакантни длъжности

Чл. 24. (1) Ако някое лице напусне или ако длъжността му остане вакантна поради болест или друга причина, свободната длъжност се заема до края на текущия мандат от лице, предложено от Управителния съвет.
(2) Управителният съвет избира заместника с мнозинство най-малко половината плюс един от кворума.
(3) Преди избора на заместници за вакантна длъжност на всеки член на Управителния съвет се предоставя писмена справка за кандидатите.
(4) С решение на Управителния съвет вакантната длъжност може да бъде попълнена на сесия на Общото събрание на БАРЗИКТ, на което се представят кандидатурите.

Състав на общото събрание на БАРЗИКТ

Чл. 25. (1) Общото събрание на БАРЗИКТ се състои от всички основни членове.
(2) Общо събрание на БАРЗИКТ се свиква най-малко веднъж на всеки 12 (дванадесет) месеца.

Свикване на Общо събрание на БАРЗИКТ

Чл. 26. (1) Общото събрание на БАРЗИКТ се свиква по решение на Управителния съвет.
(2) Общо събрание на БАРЗИКТ се свиква по искане на най-малко 2/3 (две трети) от основните членове на БАРЗИКТ.
(3) Ако в случай на свикване на Общо събрание съгласно чл. 26., ал. 2, Управителният съвет не свика Общото събрание в 14 (четиринадесет) дневен срок, то се свиква от съда по седалището, по писмена молба на основните членове, които са направили искането.
(4) Общото събрание се свиква чрез писмена покана. Същата обява трябва да се изпрати до всички членове и упълномощените им представители по електронен път (e-mail) или в писмена форма, както и да се постави на видно място в помещенията на БАРЗИКТ, най-малко в 14 (четиринадесет) дневен срок преди насрочения ден.
(5) Поканата за свикване на Общото събрание трябва да посочва датата, часа и мястото на провеждане на сесията, по чия инициатива се свиква и дневния ред.
(6) Подготвените писмени материали трябва да се изпратят до всички членове и упълномощените им представители по електронен път (e-mail) и/или да бъдат на разположение на членовете на адреса на управление и в офисите на БАРЗИКТ.

Правомощия на Общото събрание

Чл. 27. (1) Общото събрание на БАРЗИКТ може:
1. Да изменя и допълва Устава;
2. Да взема решение за преобразуване или прекратяване на БАРЗИКТ;
3. Да взема решения за приемане и изключване на членове на БАРЗИКТ;
4. Да приема бюджета и годишния отчет за изпълнението му;
5. Да освобождава Управителния и Контролния съвет от отговорност;
6. Да приема годишния отчет за дейността на БАРЗИКТ;
7. Да определя броя на членовете на Управителния и Контролния съвет;
8. Да избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;
9. Да избира Председател на БАРЗИКТ;
10. Да определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове, програми и отделни задачи за дейността на БАРЗИКТ по предложение на Управителния съвет;
11. Да взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
12. Да отменя решенията на другите органи на БАРЗИКТ, които противоречат на законите в Република България, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БАРЗИКТ;
13. Взема решения за откриване и закриване на клонове на БАРЗИКТ;
14. Взема решения за участие в други организации;
15. Да решава други въпроси, които са в неговата компетентност.
(2)  Решения на Общото събрание за промяна на Устава на БАРЗИКТ  се взимат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от всички основни членове.
(3) Ако е налице случай, при който законът изисква квалифицирано мнозинство, решенията се взимат с мнозинство на 2/3 (две трети) от присъстващите.
(4) Всички останали решения се взимат с обикновено мнозинство на присъстващите.
(5) На Общото събрание се разглеждат само въпросите, вписани като дневен ред в поканата, като то може да вземе решение и за разглеждане на други неотложни въпроси.
Кворум
Чл. 28. (1) Общото събрание на БАРЗИКТ може да взема решения, ако е редовно свикано и присъстват най-малко половината от основните членове на БАРЗИКТ.
(2) Ако в обявения за начало час Общото събрание няма кворум, заседанието се отлага с един час, след което се смята за законно, независимо от броя на присъстващите основни членове.
(3) Кворумът се установява от Председателя на събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Право на глас

Чл. 29. (1) Всеки основен член има право на 1 (един) глас.
(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако основният член има неуредени задължения към БАРЗИКТ.
(3) Председателят на БАРЗИКТ следи за спазването на правото на глас от членовете и при изискване представя съответен доклад на Общото събрание на БАРЗИКТ.

Ръководство на Общото събрание

Чл. 30. (1) Председателят на БАРЗИКТ е председател на Общото събрание.
(2) Председателят на Общото събрание организира работата му и следи за законосъобразното му провеждане.
(3) Председателят на БАРЗИКТ назначава секретар-протоколист на Общото събрание.
(4) Секретар-протоколистът се грижи за пълното и точно отразяване в протокола на изказванията, заявленията, предложенията, резултатите от гласуванията и взетите решения.

Състав на Управителния съвет

Чл. 31. (1) Управителният съвет на сдружението се състои от Председател на БАРЗИКТ и 2 (двама) члена, които са основни членове на БАРЗИКТ.
(2) Управителният съвет избира измежду членовете си Председател, който е и Председател на БАРЗИКТ.

Заседания на Управителния съвет

Чл. 32. (1) Управителният съвет се свиква на редовно заседание веднъж на всеки 6 (шест) месеца.
(2) Извънредно заседание на Управителния съвет се свиква от Председателя на БАРЗИКТ или по искане на който и да е член на Управителния съвет.
(3) Ако времето и мястото на заседанието на Управителния съвет не се определи на предишното заседание, Управителният съвет се свиква чрез писмо или електронна поща, изпратени до всеки член най-малко 7 (седем) дена предварително.
(4) В извънредни случаи Управителният съвет може да бъде свикан и по телефона.
(5) Заседанията на Управителния съвет са легитимни, ако всички членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях, освен ако Устава не предвижда друг кворум.
(6) Заседанията се Ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от избран от Управителния съвет негов член.
(7) Управителния съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите.
(8) Членовете на управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на БАРЗИКТ.

Правомощия на Управителния съвет

Чл. 33. (1) Управителният Съвет в съответствие с Устава и решенията на Общото събрание на сдружението управлява и координира дейността на БАРЗИКТ.
(2) Управителният съвет ръководи дейността на БАРЗИКТ в съответствие с целите ѝ и осигурява защитата и увеличаването на нейното имущество.
(3) Управителният съвет:
1. Избира сам измежду своите членове Председател и лица, които представляват сдружението заедно и/или по отделно;
2. Предлага на Общото събрание проект на правилник за организацията на дейността си;
3. Осигурява спазването на устава, правилника за дейността си и изпълнението на решенията на Общото събрание;
4. Ръководи текущата дейност на БАРЗИКТ, приема програми, специални задачи, както и взема решения за организиране и участие на сдружението в обществени прояви в съответствие с целите, и носи отговорност за това;
5. Управлява активите на БАРЗИКТ, при спазване на изискванията на Устава;
6. Предлага на Общото събрание проекта за годишен бюджет на БАРЗИКТ и отчита изпълнението му пред Общото събрание, внася предложения за частични изменения в бюджета, в т.ч. нови разходни пера, ако след одобряването на бюджета са разкрити нови източници на финансиране;
7. Приема и внася за разглеждане и одобрение от Общото събрание на БАРЗИКТ годишен доклад за дейността на сдружението;
8. Предлага на Общото събрание проект за управленските структури на БАРЗИКТ;
9. Назначава избраните от Общото събрание на БАРЗИКТ длъжностни лица;
10. Взема решение относно членуване и прекратяване на членството на БАРЗИКТ в национални и чуждестранни организации с нестопанска цел;
11. Взема решения за начина на разпореждане с имуществото на БАРЗИКТ с оглед неговото опазване и увеличаване;
12. Взема решения относно заявленията за членство в БАРЗИКТ;
13. Решава други въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
(4) Решенията на Управителния съвет се взимат с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от членовете.
(5) В неотложни и други особени случаи Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Контролен съвет

Чл. 34. (1) Контролният съвет на БАРЗИКТ се състои от един Председател и двама членове, които са основни членове на БАРЗИКТ и не участват в Управителния съвет.
(2) Контролният съвет:
1. Следи за спазване на Устава на БАРЗИКТ;
2. Контролира начина на разпореждане с имуществото на БАРЗИКТ с оглед неговото опазване и увеличаване;
3. Носи отговорност и дава отчетност пред Общото събрание;
4. Се свиква един пъти за 12 (дванадесет) месеца, или при необходимост.

Председател на БАРЗИКТ

Чл. 35. (1) Председателят осъществява общото ръководство на дейността на БАРЗИКТ.
(2) Председателят организира дейността на БАРЗИКТ и изпълнява функциите, предвидени в Устава или възложени му от Общото събрание на сдружението и/или Управителния съвет.
(3) Председателят подписва всички официални документи на БАРЗИКТ.
(4) Председателят на БАРЗИКТ:
1. Организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
2. Решава други въпроси, които са му възложени от Общото събрание на БАРЗИКТ и/или от Управителния съвет.

Представителство на БАРЗИКТ

Чл. 36. (1) Председателят на БАРЗИКТ представлява БАРЗИКТ в страната и чужбина.
(2) С решение на Общото събрание на БАРЗИКТ могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на БАРЗИКТ.

Протоколи

Чл. 37. (1) На заседанията на Общото събрание на БАРЗИКТ и на Управителния съвет се водят протоколи, в които се отразяват изказванията, заявленията, предложенията, резултати от гласуването, списък на присъстващите и взетите решения.
(2) Протоколите се подписват от Председателя на съответния орган и от секретар-протоколист.
(3) Протоколите се подвързват в протоколни книги и в хронологичен ред.
(4) Протоколните книги могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за пазене само по изрично решение на Общото събрание на БАРЗИКТ.
(5) Основните членове на БАРЗИКТ имат достъп до протоколните книги и могат да получават преписи и извлечения от протоколите.

Плащания към БАРЗИКТ

Чл. 38. (1) Основните членове на БАРЗИКТ заплащат годишна членска вноска.
(2) Членовете на БАРЗИКТ заплащат допълнителни вноски, само ако са гласувани от Общото събрание, или ако са поели това задължение доброволно.
(3) Размерът на годишния членски внос се приема и изменя от Общото събрание на БАРЗИКТ.
(4) До определяне на размерите по чл. 38, ал. 1 от Общото събрание, са в сила размерите приети от Учредителното събрание на БАРЗИКТ.

Членски внос

Чл. 39. (1) Членовете на БАРЗИКТ заплащат годишен членски внос, определен с Решение на Общото събрание на БАРЗИКТ.
(2) Почетните членове не заплащат членски внос.
(3) Новоприетите членове заплащат членски внос за годината на приемането и пропорционално с оставащия до края на годината период.

Възнаграждения за изборни длъжности

Чл. 40. Председателят на БАРЗИКТ, членовете на Управителния и Контролния съвет могат да получават възнаграждение за заеманата от тях длъжност, определено от Общото събрание.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 41. (1) Дейността на БАРЗИКТ се прекратява при:
1. Решение на Общото събрание на сдружението;
2. При обявяване на сдружението в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.
(2) При прекратяване на дейността на БАРЗИКТ се извършва ликвидация.
(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на БАРЗИКТ от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.
(4) Имущество на БАРЗИКТ не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите, настоящите и бившите членове на сдружението;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1, т. 2 и т. 3;
5. Роднините на лицата по т. 1, т. 2 и т. 3 по права линия - без ограничение.
(5) Ако при прекратяване на БАРЗИКТ след удовлетворяването на всички кредитори остане каквато и да е собственост, същата се изплаща или разпределя между членовете на БАРЗИКТ съобразно направените им вноски.

Контрол

Чл. 42. Всеки основен член на БАРЗИК, управителният съвет или прокурорът, могат да сезират съда по регистрация на БАРЗИКТ, да се произнесе относно законосъобразността на решение на общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от дата на приемането му.

IV. Финанси

Доходи и имущество

Чл. 43. Доходите на БАРЗИКТ се набират от:
1. Членски внос;
2. Имуществени вноски;
3. Доброволни  вноски, спонсорство, дарения и завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина.

Имуществени вноски и членски внос

Чл. 44. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си  и начина на внасянето им.
Чл. 45. При приключване на годишния баланс със загуба, Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 (две трети) от присъстващите.

Имущество

Чл. 46. Имуществото на БАРЗИКТ се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество и вземания, регламентирани от закона.

Разходване на имущество

Чл. 47. БАРЗИКТ може да разходва имуществото и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

Бюджет

Чл. 48. (1) Бюджетът на БАРЗИКТ за съответната календарна година се разработва и предлага от Управителния съвет, като утвърждаването му става с решение на Общото събрание.
(2) Измененията в бюджета се извършват по реда на чл. 48, ал. 1, освен ако важни обстоятелства не налагат това изменение да се извърши от Управителния съвет.

Отчет на финансовата дейност

Чл. 49. Финансовата дейност на сдружението се отчита ежегодно пред Общото събрание.

Сметки в банки

Чл. 50. БАРЗИКТ може да разполага със сметки в банки, спестовни каси и други институции, както и да застрахова имуществото си.

Оформяне на документи

Чл. 51. Всички документи от имуществен характер на БАРЗИКТ се подписват от Председателя или друго упълномощено лице по решение на Управителния съвет.

V. Други разпоредби

Чл. 52. Независимо от разпоредбите на Устава, не изпращането на съобщения или документи на член на БАРЗИКТ, на Управителния съвет или на други лица не може да бъде причина за неизпълнение на задълженията, ако адресът на получателя е неизвестен на БАРЗИКТ поради небрежност от страна на лицето.
Чл. 53. БАРЗИКТ няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвидена в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане на целите на сдружението.

Вътрешни правила

Чл. 54. (1) Вътрешните правила се предлагат от Управителния съвет и се приемат от Общото събрание на БАРЗИКТ.
(2) Вътрешните правила не могат да противоречат на Устава и на решенията на Общото събрание.

Допълнения на Устава

Чл. 55. Всяко предложено допълнение към този Устав или учредителния протокол трябва да бъде взето под внимание от Управителния съвет, който в последствие до го представи със своите препоръки на периодичното или на извънредно Общо събрание на БАРЗИКТ, за което материалите трябва да бъдат представени на всички членове не по-късно от 21 (двадесет и един) дни преди деня на събранието.

Настоящият устав е приет на учредителното събрание на 11.6.2014 г.