1756 София, ул. "Росарио"

+359 2 965 2908

info@ict.academy

Следвайте ни

За да се постигнат максимално добри резултати при обучението, свързано с курсовете на Cisco Systems ние спазваме строги критерии за качествено обучение, които са свързани с:

 1. Напълно спазване на изискванията, посочени в Cisco Networking Academy Membership Guide.
 2. Провеждане на обучението спрямо вътрешните правила на БАРЗИКТ.
 3. Сертифицирани преподаватели с доказан опит.
 4. Предварително дефиниран график за провеждане на часовете, посочващ минималното времетраене на обучението за всеки един от курсовете.
 5. Презентиране на всеки отделен учебен модул.
 6. Активно подпомагане на курсистите от страна на преподавателя при провеждането на практическите упражнения.
 7. Осигуряване на спокойна учебна обстановка.
 8. 24/7 достъп до учебното съдържание на курса (при записан курсист в дадения модул).
 9. Допълнително време за консултации с преподавателите за дадения курс.
 10. Спазване на поставените от Cisco Systems изисквания за провеждане на тестове.

Изисквания на Cisco Networking Academy Membership Guide

Cisco Systems поставят изисквания към своите академии, които трябва да бъдат напълно покрити за да може да се поддържа високото качество на обучението и курсистите винаги да получават най-новите знания, поднесени по разбираем и ясен начин.

Някои от по-важните изисквания са:

 • Достъп на курсистите до учебни устройства (маршрутизатори, комутатори, ASA, AP и др.), които да отговарят на поставените изисквания на курса - модел, брой, версия на IOS, интерфейсните модули, актуален допълнителен софтуер и др.
 • Преподавателите в академията трябва да са обучени и сертифицирани от Cisco Systems.
 • Оценките на курсистите от отделните тестове се записват в онлайн системата NetAcad (Grade Book).
 • Обучението по отделните курсове трябва задължително да се води от сертифициран преподавател, да бъде с продължителност не по-малко от 70 часа и не по-малко от 3 седмици.
 • Академията трябва да има сключен договор за поддръжка с Academy Support Center.
 • Препоръчва се отношението преподавател-курсисти в отделните групи да бъде 1:10, но максималния брой учащи може да бъде по-голям при наличие на работни места и достъп до учебните устройства.
 • Курсистите успешно завършват класа, ако покрият изискванията на Final Exam, SBA и докажат уменията си при решаване на практическа задача с учебните устройства (Hands On Lab Exam).
 • Ако курсисте не покрие минималния процент за SBA може да се яви втори път. Ако отново не се покрие минимума е необходимо да се отдели допълнително време за подготовка и консултации и може да се извърши трети последен опит. Задължително условие е SBA да се полага в академията, като изключение е третото явяване, при което ако академията е отдалечена за курсиста се разрешава той да положи теста в близка до него академия при сертифициран преподавател.

Преподаватели

Преподавателите, водещи обучението в Cisco академията са сертифицирани от Cisco Systems и имат всички необходими валидни сертификати за провеждане на курсовете.

Проверката на сертификатите може да се извърши на официалната страница на Cisco:

http://www.ciscocertificates.com/verify.cfm

Времетраене на обучението

Изискванията на Cisco Systems за качествено обучение дефинират минимално времетраене на курса 70 часа, като обучението не може да се провежда по-малко от 3 седмици.

Практиката показва, че минималното време не винаги е достатъчно и към обучението добавяме допълнителни часове за упражнения с лабораторното оборудване, консултации и др.

Точния план-график за обучението на отделните групи можете да изтеглите от връзката по-долу.

План график за времетраене на обучението.

Провеждане на часовете

Всеки отделен учебен модул изцяло се презентира от преподавателя, като се акцентират най-важните термини, технологии, команди и др. 

Преподавателите подпомагат методично курсистите при решаването на задачите, свързани с т.нар. Class Activity, PT Activities и упражненията с лабораторното оборудване.

Допълнително преподавателите представят учебно съдържание, което е тематично свързано с курса и подпомага по-лесното изучаване на конкретната тема. 

След приключване на презентирането на всички отделни учебни модули се отделят няколко учебни часа за допълнителни упражнения с лабораторните устройства и няколко часа за консултации по материала от курса. По преценка на преподавателя времетраенето на допълнителните часове може да надвиши записаното в план-графика.

Преподавателите се грижат за спокойната обстановка по време на часовете, упражненията и тестовете.

Учебни материали

Съгласно изискванията на Cisco Systems академията предоставя защитен достъп до учебните материали на локален сървър, който е достъпен от Интернет. Поместеното учебно съдържание е идентично с това на www.netacad.com.

Изпити

Съгласно критериите на Cisco Systems преподавателите следят за строгото спазване на начина на провеждане на тестовете, които се оценяват и формират крайната оценка на курсистите.

Всички оценки се съхраняват в системата Grade Book на NetAcad.

Определянето на датите за провеждане на изпитите за завършване на всеки отделен курс става след приключване на обучението и при желание на курсистите допълнителен кратък период от време за самоподготовка.

Не се допуска нарушаване на правилата за провеждане на тестовете.